ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් 2014.12.03 1896/26 දැව මඩු ලියාපදිංචිය සහ දේපල සලකුණු අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය සංශෝධනය කිරිමට නියමිත ව තිබේ. මෙම ගැසට් පත්‍රය මගින් සාම්‍ප්‍රදායික වඩු මඩු තහනමට ලක් නොවන අතර 2022 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31වන දිනෙන් පසුව ජංගම ලී මෝල් පවත්වාගෙන යාම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවීමට නියමිතව තිබේ.

ගැසට් පත්‍රය නිකුත්වීම සමග ජංගම ලී මෝල් සදහා බලපත්‍ර ලබා නොදෙන අතර පිට රටින් ආනයන කර ලී මෝල් පවතවාගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වන අය හට තහනම නොමෙත. සියලුම ජංගම ලී මෝල්එ බලපත්‍ර ද 2022 දෙසැම්බර් මස 31 සිට අවලංගු වනු ඇත. ජංගම ලි මෝල් 300ක් පමණ දිවයින පුරා දැනට හදුනාගෙන ඇති අතර ඒවා පමණක් තහනමට ලක් වනු ඇත. මෙම ලී මෝල් මගින් දැවැන්ත වන විනාශයක් වෙන බව පරිසර වේදීන් මෙන්ම නිලදාරින්දපෙන්වා දී ඇත.
අදාළ බලපත්‍රයට මුවාවී වනාන්තරවල ගස් කැපීමට යොදාගන්නබව පරීක්ෂණවලින් හෙළිවී තිබෙයි.

නිත්‍යානුකූල ක්‍රමවේදය යටතේ ලී ලබා ගන්නේ නම් ඕනෑම අයෙකුට සාම්ප්‍රදායික වඩු කර්මාන්තයේ යෙදිමට බාධාවක් මෙම නිකුත් විමට නියමිත ගැසට් පත්‍රය අනූව ඇති නොවේ. මේ අතර ඉදිරියේදී දැනට නීත්‍යානුකූලව පවත්වාගෙන යනු ලබන දැව මඩුවල ඇති තොග පිළිබදව නිශ්චිත සටහන් සහ ලියකිවිලි සහිතව සෑම මසකම අවසානයේ ලියා පදිංචි තැපැලෙන් ප්‍රදේශයේ අඩවි වන නිලදරියට යැවිය යුතුය. එයද මසකට ලී ගණ අඩි 200 කට වැඩි යට බල පැවෙත්වෙයි.
නියත වශයෙන්සන් වඩු මඩු හෝ වඩු කර්මාන්තය තහනම්ක් නෑ.

ප්‍රදේශයේ වන රක්ෂණ භාර නිළධාරිවරයා වෙසින් තොග පරීක්ෂා කිරිමේ දී ලිපි සමග භෞතික තොග සමාන විය යුතු අතර යම් හෙයකින් නැවත විකුණා ඇත්නම් නිවැරිදි විගණනයක් සහිතව ඒවා ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. දැනට දිවයින පුරා සිදු වන සාම්‍ප්‍රදායකි ලී මෝල් සදහා මෙමගින් කිසිදු තහනමක් නොපැනවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here