පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් හිස මුඩු කල උදාරී පෙරේරා – Photos

    0
    46

    ජනප්‍රිය නිළි උදාරි පෙරේරා හිසු මුඩු කළ ඡායාරූප පෙළක් නිසා සමාජජාල වල කතා බහකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. උදාරී මේසේ හිස කෙස් ඉවත් කිරීම පිළිබඳව ඇතැමුන් විවිධ මත දැරුවුත් උදාරී නම් ඒ ගැන කියන්නේ මෙය සිදු කිරීමට හේතුව පිළිකා නිසා කෙස් ඉවත් වීම නිසා සමාජයෙන් කොන් වේ යැයි දුර්මතයක සිටින අහිංසක පිළිකා රෝගින්ගෙ මානසික මට්ටම ශක්තිමත් කිරීම උදෙසා බවයි.

    එනම් ලංකාවෙ නිළියක් ලෙස තමාටද කෙස් නොමැතිව සමාජයෙ ජීවත් විය හැකි නම් පිළිකා රෝගින්ද තමන්ගෙ කෙස් ඉවත් වීම ගැන මානසික සිත් තැවුලකට පත් විය යුතු නැති අතර සමාජයෙන් කොන් වේ යැයි මතයක සිටිනවානම් එයද හිතෙන් ඉවත් කරගන්න ලෙසද මෙයින් මතක් කරන බවයි. උදාරී හිස මුඩු කළ ඡායා රූප පෙළයි මේ.

    photo credit goes to : Sandesh Bandara